+32 505 81 505

  U bent hier

  • Je bent hier:
  • Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. YouReal: YouReal IT Solutions, gevestigd te Ichtegem en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0844 300 074 onder zaakvoerder Maarten Ureel.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met YouReal een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie YouReal een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document
 4. Dienst: de specifieke dienst die YouReal met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen YouReal en Opdrachtgever krachtens welke YouReal de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: het webadres van YouReal of een van zijn gevoerde merknamen.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. YouReal zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door YouReal, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft YouReal het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor YouReal alleen bindend indien en voor zover deze door YouReal uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. YouReal heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door YouReal.
 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventuele afgesloten Service Level Agreement;
  3. de eventuele bijlagen;
  4. deze algemene voorwaarden;
  5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal YouReal zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert YouReal dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft YouReal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. YouReal accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YouReal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan YouReal worden verstrekt.
 5. Het is YouReal toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal YouReal Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangeven.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van YouReal zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is YouReal gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. YouReal zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijswijziging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Alle voor YouReal uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de YouReal die in strijd is met Belgisch recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. YouReal hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat haar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van YouReal gerechtvaardigd is, is YouReal gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is YouReal in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. YouReal zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is YouReal gerechtigd hiervan aangifte te doen. YouReal kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties YouReal verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is YouReal gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart YouReal voor alle schade als gevolg van bovenstaande. YouReal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van YouReal in het kader van de klachtprocedure.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks YouReal, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. YouReal zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Het doorgeven van de door YouReal verschafte gebruiksgegevens aan derden is geheel op risico van Opdrachtgever, alsook het al dan niet met opzet delen van deze gegevens via eender welk kanaal of medium. In geval van misbruik of enige vorm van schade kan YouReal niet aansprakelijk gesteld worden.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van “reseller”-overeenkomst.
 11. YouReal kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is YouReal bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 12. Opdrachtgever verstrekt hierbij YouReal een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van YouReal verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door YouReal geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door YouReal en Opdrachtgever hierdoor geen schade lijdt of hinder ondervindt.
 13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat YouReal voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IPadres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS Belgium en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. YouReal vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van YouReal, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Indien diensten die niet waargemaakt zijn door YouReal door onvoorziene omstandigheden of weigering door de instantie of door juridische procedures zullen deze enkel gecrediteerd worden indien YouReal geen transactiekosten betaald heeft aan de betreffende instanties.
 5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt YouReal schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 6. YouReal is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van YouReal.
 7. Indien YouReal een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal YouReal medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
 9. YouReal heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is YouReal gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 7. Resellers

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van YouReal door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens YouReal overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van YouReal is tenzij expliciet door Overeenkomst overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van YouReal.
 4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als YouReal Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). YouReal kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens YouReal.
 6. YouReal zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij YouReal een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van YouReal te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van YouReal voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van YouReal.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van YouReal dan wel die van haar YouReals.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt YouReal het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 8. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door YouReal vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan YouReal geen reactietijd garanties geven.

Artikel 9. Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze overeenkomst.
 2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 4. YouReal kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is YouReal bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 10. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. YouReal zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door YouReal opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. YouReal maakt geen reservekopieën (backups) van de door Opdrachtgever op systemen van YouReal opgeslagen data, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van zijn data of kan hierover een bijkomende overeenkomst sluiten met YouReal.
 3. YouReal zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. YouReal is hierbij echter afhankelijk van haar YouReal(s). YouReal is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 4. YouReal zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van YouReal. YouReal kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van YouReal een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van YouReal of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is YouReal gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 11. Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten en dus het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van YouReal te worden gebracht.
 2. Overige klachten dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten en dus beëindiging van de werkzaamheden aan YouReal te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde klacht niet binnen de daar bedoelde termijnen aan YouReal is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en dus de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Geringe afwijkingen ter zake specificaties die geen belang hebben voor de werking of het gebruik van de Dienst gelden niet als tekortkoming aan de zijde van YouReal.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op klacht.

Artikel 12. Retourzendingen

 1. In alle gevallen geschiedt retourzending op een aanvraag te doen via de Website van YouReal of via de daar aangegeven communicatiemiddelen. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daarbij dient Opdrachtgever het product in hetzij de originele verpakking te retourneren, hetzij in een verpakking die een schadeloos transport garandeert.
 2. Retourzendingen dienen aangetekend te worden verstuurd. Indien er geen bewijs van ontvangstname is door YouReal is deze niet verantwoordelijk voor het eventuele verlies van goederen.

Artikel 13. Garantie

 1. Op de door Opdrachtgever bij YouReal gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.
 2. YouReal zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
 3. De (wettelijke) garantie geldt niet
  1. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
  2. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.
  3. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.
  4. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
  5. In het geval van computersystemen zoals laptops, servers, desktops waarbij duidelijk kan worden aangetoond dat het falen het gevolg is van incorrect gebruik of nalatigheid door Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient YouReal een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat YouReal gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. YouReal is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van YouReal voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door YouReal van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van YouReal, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).
  In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 1.000,-(exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van YouReal voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in dit artikel lid 1 genoemde gevallen rust op YouReal geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in dit artikel lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van YouReal.
 4. De aansprakelijkheid van YouReal wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever YouReal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en YouReal ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat YouReal in staat is adequaat te reageren.
 5. YouReal is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij YouReal meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart YouReal voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door YouReal geleverde zaken, materialen of resultaten, bijvoorbeeld in het geval van reselling.

Artikel 15. Storingen en overmacht

 1. YouReal heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. YouReal zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden, te reduceren tot een minimum en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.
 2. YouReal is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. YouReal heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal YouReal zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. YouReal is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. YouReal zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat YouReal door zijn eigen YouReals, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van YouReal kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Eventueel reeds voldane sommen worden gecrediteerd in de mate dat YouReal voor de reeds uitgevoerde prestaties zelf geen uitgaven heeft gemaakt aan derden. Interne werkingskosten (personeel, lonen,..) worden in dergelijk geval nooit verhaald op Opdrachtgever.

Artikel 16. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. In het geval van de Opdrachtgever niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dat zulk een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar.
 2. Voor de Opdrachtgever niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geldt een opzegtermijn van een maand bij een Overeenkomst zoals omschreven in het vorige lid.
 3. Voor de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, geldt ook dat de in lid 1 beschreven Overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met een periode van één jaar. Echter, de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, mag na de stilzwijgende verlenging elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen de eerste werkdag van de maand nadat YouReal de opzegging heeft ontvangen en hiervan bevestiging heeft gegeven. Indien de eerste werkdag van de volgende maand binnen de 5 (vijf) werkdagen valt dient een minimumperiode van 5 (vijf) dagen in acht te worden genomen. YouReal is gerechtigd om hiervoor de volledige of een gedeelte van de kostprijs voor de volgende maand te eisen.
 4. De opzegging wordt uitgesteld indien Opdrachtgever specifiek een latere datum aangeeft.
 5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is YouReal gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. YouReal is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 6. Opdrachtgever mag de Overeenkomst beëindigen  via alle kanalen die als schriftelijk worden bevonden of via mondelinge overeenkomst waarvan een schriftelijke bevestiging van YouReal ontvangen is.
 7. Door YouReal opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
 8. YouReal is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij YouReal reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn.
 11. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft YouReal het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van YouReal op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 17. Betalingsvoorwaarden

 1. YouReal zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. In afwijking van het vorige lid is YouReal niet verplicht een declaratie te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een andere overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan YouReal.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door YouReal. Het factuurbedrag dient 100% per overschrijving te worden overgemaakt, tenzij anders aangegeven op de declaratie of  specifiek overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  Er wordt een minimumbedrag van € 50 exclusief BTW aangerekend.
 5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 6. In bovenstaande gevallen heeft YouReal voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 7. Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging na stilzwijgende verlenging, zal YouReal het verschil binnen 30 werkdagen restitueren.

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij YouReal of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is YouReal toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen.
 5. Indien YouReal door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te ontwijken of hier pogingen toe te ondernemen.
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan YouReal, onverminderd het recht van YouReal om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. YouReal zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van YouReal, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, expliciet wordt toegestaan door Opdrachtgever, of YouReal daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal YouReal zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 20. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om zijn Overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt YouReal, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van Opdrachtgever Deze persoonsgegevens kunnen door YouReal tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat YouReal toe om Opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over zijn activiteiten. Indien Opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: [email protected]. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten via de op de Website vermeldde communicatiekanalen. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. YouReal behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 21. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. YouReal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van YouReal of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 22. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het gerechtelijk arrondissement Brugge.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
  1. E-mailberichten die digitaal ondertekend worden door middel van een rechtsgeldende identiteitskaart (bijvoorbeeld Belgisch eID) zullen ten allen erkend worden.
  2. YouReal geeft geen gevolg aan eventuele diefstal van de gebruikte identificatiemiddelen van Opdrachtgever.
 5. De door YouReal ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door YouReal, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van YouReal. YouReal kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever maar zal deze hiervan wel op de hoogte stellen indien dit gevolg heeft voor de Overeenkomst of Dienst.